Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Moto Świat Andrzej Świat z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. Cisowa 2 , tel: 501 710 947,  adres e-mail: serwis@moto-swiat.eu

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy na usługę z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby jak również przekazaniu przedmiotu naprawy osobie właściwej.
4
. Każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych* jest składana/rejestrowana w rejestrze przyjęć usług do realizacji – treść jednakowa i do zapoznania się klientów została zamieszczona poniżej w treści klauzuli.
5
. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.
6
. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7
. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8
. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

© Copyright 2016 Moto Swiat Andrzej Świat